Verkoopvoorwaarden

Onderhavige verkoopvoorwaarden beheersen de relaties tussen de klant (‘u’) en de Stadsboerderij Kortrijk (‘wij’).
Door de webshop van Stadsboerderij Kortrijk op het internetadres www.stadsboerderijkortrijk.be te gebruiken aanvaardt u dat deze verkoopvoorwaarden van toepassing zijn:

1. Verkoper
De verkoper is Stadsboerderij Kortrijk CVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd aan de Watermolenstraat 69 te 8500 Kortrijk, ondernemingsnummer 0548.974.171.

2. Aanbod en assortiment
Het aanbod en assortiment is uitsluitend bestemd voor verkoop op het Belgische grondgebied.
Het assortiment is bestemd voor een normaal gebruik door een consument. Een consument is: iedere natuurlijke of rechtspersoon die op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt.
Afbeeldingen van de producten zijn louter decoratief en kunnen elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Ondanks het feit dat de informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld indien de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet actueel zou zijn.
In geval van misbruik van onze geleverde goederen, of in geval van herhaaldelijk niet afhalen van uw bestelling, behouden wij ons het recht voor om toekomstige bestellingen te weigeren en/of andere maatregelen te nemen, teneinde onze rechten te vrijwaren.

3. Prijs
U betaalt de prijs die geldt op de dag van bestelling. Alle prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven.
Het te betalen bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde producten, desgevallend vermeerderd met de leveringskost.
De betaling is onderworpen aan de verkoopvoorwaarden vermeld op het kasticket of op de bestelbon of op de factuur. U verklaart zich akkoord met de gegevens vermeld op het kasticket of de bestelbon of de factuur, wanneer u de producten afneemt.

4. Aankoop
De aankoop komt pas tot stand wanneer u de producten afhaalt, dan wel op het ogenblik dat de goederen worden afgeleverd op het door u opgegeven adres.
Na controle in het afhaalpunt of uiterlijk op het tijdstip dat de goederen worden aangeleverd, kunnen geen klachten m.b.t. de goederen meer worden aanvaard.
U kiezen, op het moment van bestelling, voor afhaling of levering (thuis, werk, …) met of zonder handtekening. Bij levering of afhaling met handtekening geldt deze handtekening als bewijs van ontvangst.
Bij levering met handtekening : indien niemand thuis is op het overeen gekomen adres en levertijdstip, komt de bestelling terug naar Stadsboerderij Kortrijk, kan u de bestelling afhalen, worden de leveringskosten niet terugbetaald, wordt de kwaliteit van de producten slechts gedurende 24 uur gegarandeerd.
Bij levering met handtekening : u kan, bij bestelling, een naam + postadres (in dezelfde straat als het leveringsadres) + telefoonnummer opgeven voor levering in geval van afwezigheid. Indien niemand thuis is op het overeen gekomen adres en levertijdstip, komt de bestelling terug naar Stadsboerderij Kortrijk, kan u de bestelling afhalen, worden de leveringskosten niet terugbetaald, wordt de kwaliteit van de producten slechts gedurende 24 uur gegarandeerd.
Ongefundeerde weigeringen tot afname van bestelde goederen kunnen aanleiding geven tot een recht op schadeloosstelling in hoofde van de Stadsboerderij Kortrijk.

5. Levering
Goederen die ten gevolge van een niet tijdige melding van niet-afhaling onverkoopbaar zijn geworden, omwille van bijvoorbeeld bederf, kwaliteitsvermindering, etc., kunnen worden aangerekend en het voorwerp uitmaken van een aparte facturatie.

6. Herroepingsrecht
Conform de van kracht zijnde wetgeving inzake overeenkomsten op afstand, waaronder het herroepingsrecht bepaald in de wet van 6 april 2010 (Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming), heeft de klant het recht afstand te doen van zijn aankoop, de volgende bepalingen in acht nemend.

Conform Art. 47, paragraaf 4 van de genoemde wet is het herroepingsrecht is niet van toepassing betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

Gelet op de aard van de goederen (groenten, fruit, eetwaren en levensmiddelen) beschikt de consument niet over het recht om van de aankoop af te zien.

7. Klantendienst
De klantendienst is bereikbaar volgens de informatie beschikbaar op de pagina Klantendienst op de website van de webwinkel www.stadsboerderijkortrijk.be

8. Klachten
Klachten worden enkel aanvaard voor zover ze gemeld worden, uiterlijk op het ogenblik van de afhaling of bij de levering.

9. Privacy
Wij verbinden ons ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om u communicaties van de Stadsboerderij Kortrijk toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van uw bestelling mogelijk te maken.
Uw gegevens worden bewaard in de klantenlijst van de Stadsboerderij Kortrijk en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie.
U kan ze op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of vragen dat we ze niet meer gebruiken, en u kan weigeren dat de Stadsboerderij Kortrijk uw gegevens gebruikt om u informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen.
De pagina Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid op de website van de webwinkel www.stadsboerderijkortrijk.be maakt integraal deel uit van deze Verkoopvoorwaarden.

10. Internet
U bent bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de webwinkel nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook bent u bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. U aanvaardt dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige schade, door het gebruik van onze webshop, als gevolg van voormelde risico’s.
De pagina Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid op de website van de webwinkel www.stadsboerderijkortrijk.be maakt integraal deel uit van deze Verkoopvoorwaarden.

11. Algemene bepalingen
Indien onverschillig welke bepaling van onderhavige voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het feit dat wij nalaten de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover we krachtens onderhavige voorwaarden beschikken en verhindert ons niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.
Wij behouden ons ten alle tijde het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Elke reservatie na een wijziging houdt een aanvaarding in van de nieuwe voorwaarden.
Het Belgisch recht is van toepassing met uitsluiting van de regels van het Internationaal Privaatrecht en het Weens Koopverdrag. Alleen de rechtbanken gevestigd te Kortrijk zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid
De website www.stadsboerderijkortrijk.be wordt tot je beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden.

Door de website te gebruiken, wordt je (de “gebruiker”) geacht deze gebruiksvoorwaarden te accepteren.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De informatie op deze website is uitsluitend informatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

De auteurs besteden de grootste zorg aan de kwaliteit van de informatie. www.stadsboerderijkortrijk.be kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de website.

www.stadsboerderijkortrijk.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd, noch de inhoud en het bestaan van boeken en andere gepubliceerde informatie waarnaar op de website wordt verwezen.

In sommige rubrieken lees je artikels over tuinieren, koken en voeding. Deze artikels zijn louter informatief. www.stadsboerderijkortrijk.be noch de auteurs kunnen aansprakelijk gesteld worden bij de toepassing van de beschreven werkwijzen.

Auteursrechten

De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen van de website zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van de website, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de betreffende auteurs.

Koppelingen naar websites van derden

Koppelingen naar websites van derden impliceren niet dat de uitgever van deze website de inhoud van de gekoppelde sites goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze sites het logo van de uitgever, aangezien de uitgever geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites. Derhalve kan de uitgever niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de gekoppelde sites of de links naar andere sites die zich op de gekoppelde sites bevinden.