Privacybeleid

De verwerking van de persoonsgegevens met betrekking tot de website van www.stadsboerderijkortrijk.be zijn onderworpen aan de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens);

zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens) ;

zoals gewijzigd door de Wet van 26 februari 2003 (betreffende het statuut, de samenstelling en de bevoegdheden van de Privacycommissie en de oprichting van de sectorale comités).

Verantwoordelijke voor de verwerking

Onder “verantwoordelijke voor de verwerking” wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon verstaan die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

Stadsboerderij Kortrijk, Stijn Streuvelslaan 45, 8501 Heule, ondernemingsnummer BE 0548 974 171, treedt op als “verantwoordelijke voor de verwerking”. De gebruiker kan rechtstreeks contact opnemen met de “Verantwoordelijke voor de verwerking” indien zij/hij vragen heeft betreffende de bescherming van de persoonsgegevens en indien zij/hij meent dat het privacybeleid niet wordt nageleefd.

Dit kan via volgend e-mailadres : info@stadsboerderijkortrijk.be

Verwerker

Onder “verwerker” wordt de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur verstaan die ten behoeve van de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt, met uitsluiting van de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken.

Opgeslagen informatie

Informatie van personen en organisaties, verzameld aan de hand van formulieren, zoals namen, voornamen, adressen, telefoonnummers en individuele e-mailadressen, wordt door www.stadsboerderijkortrijk.be opgeslagen in geïnformatiseerde bestanden. Als “betrokken persoon” vragen we steeds je vrije en geïnformeerde toestemming.

www.stadsboerderijkortrijk.be gebruikt de verzamelde gegevens van personen en organisaties voor haar activiteiten, namelijk de verkoop van biologische land- en tuinbouwproducten en van andere ecologische producten en producten uit de eerlijke handel.

In geen geval worden persoonsgegevens doorgegeven aan derden.

Cookies

Op deze website wordt gebruikgemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is informatie die door onze website naar je browser kan worden gezonden, waarna ze door je browser in je systeem kan worden opgeslagen.

Deze cookies dienen om je te helpen je bezoek aan de website af te stemmen op je individuele voorkeuren. Je kan ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door je browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan tot gevolg hebben dat je geen toegang hebt tot een bepaalde inhoud van de website.

www.stadsboerderijkortrijk.be verzamelt informatie in logfiles. Deze informatie wordt enkel gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse, om de werking van www.stadsboerderijkortrijk.be verder op punt te stellen.

Indien je nog verdere vragen mocht hebben met betrekking tot cookies, kan je contact met ons opnemen op volgend e-mailadres: info@stadsboerderijkortrijk.be.

Rechten van de gebruiker

In overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer beschikt de gebruiker over een aantal rechten in verband met haar/zijn persoonsgegevens.

Het inzagerecht verleent de gebruiker het recht om toegang en inzage te krijgen in de gegevens die door www.stadsboerderijkortrijk.be worden verzameld.

Het correctierecht verleent aan de gebruiker het recht op toegang tot en op verbetering van de persoonsgegevens die op haar/hem betrekking hebben.

Het verzetsrecht verleent de gebruiker het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van haar/zijn persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.

Wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid

De uitgever van deze website behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid waaronder deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wanneer je gebruik maakt van deze website, ben je gebonden aan deze wijzigingen en behoor je kennis genomen te hebben van de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid.